بال ولو کلاس ۸۰۰ و کلاس ۱۵۰۰ دنده ساکت و نیپل دار

تجهیز صنعت باوقار وارد کننده بال ولو کلاس ۸۰۰ و کلاس ۱۵۰۰ دنده ساکت و نیپل دار